Yort Consultancy, uw partner in HR beleid, Advies, Coaching, Beoordeling en Beloning


 

Profiel                   Werkwijze                   Ervaring                   Contact     

Coaching                    

Arbeidsvoorwaarden

Beoordeling en beloning

HR beleid en implementatie

Interim HR management

Reorganisatie

Personeelsverzekeringen

Ziekte en ontslag

Monica Westera

 

 


Copyright © 2004, Yort Consultancy 

Yort Consultancy
Zuidkade 158
2741 JJ Waddinxveen
T: 06-46111940


KvK 23452104

 

 

EEN GOED ADVIES VERDIENT ZICHZELF TERUG

Een effectief en efficiŽnt personeelsbeleid is voor
iedere organisatie zeer belangrijk. Het personeel is, naast een grote kostenpost, het middel om uw organisatie draaiende en gezond te houden en om uw organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. Zorg voor uw personeel is dan ook van groot belang.

 

Yort Consultancy is u hierbij graag van dienst!

 

 

 


 

Coaching en training

Yort Consultancy biedt coaching en training van P&O-ers en HR Managers, met een persoonlijke aanpak die aansluit op de vraag van zowel werknemer als directie. Het doel is om inzicht te creŽren in het eigen functioneren, vaardigheden te ontwikkelen en werkprocessen te verbeteren, waardoor uw persoonlijke effectiviteit verbeterd wordt. De advisering geschiedt (vanzelfsprekend) op objectieve en onafhankelijke basis.

In de praktijk wordt coaching vaak ingezet in de volgende situaties:

                    bij starters in management posities
                   
in functies die een groot beroep doen op persoonlijke kwaliteiten
                   
bij functioneringstekorten
                   
voor high-potentials, die men sneller naar het gewenste niveau wil brengen
                   
voor managers, die behoefte hebben aan een extern klankbord

De kracht van Yort Consultancy ligt met name in haar specialisme in de HR functie in de breedste zin van het woord. Yort's aanpak is warm, zakelijk, informeel en resultaatgericht 

Terug naar het begin


Salaris en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden vormen een complexe materie die bovendien aan wettelijke en fiscale veranderingen onderhevig is. Yort Consultancy is gespecialiseerd in het adviseren en implementeren van arbeidsvoorwaarden:

                    het samenstellen van een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden;
                   
het moderniseren van een handboek;
                   
het invoeren van arbeidsvoorwaarden;
                   
het doorvoeren van wettelijke regelingen;
                   
het adviseren ten aanzien van fiscaal vriendelijke regelingen.

Yort Consultancy biedt u de benodigde ervaring en expertise en adviseert u bij de communicatie naar werknemers en de Ondernemingsraad. In het proces werkt Yort Consultancy nauw samen met uw personeelsadministratie en de financiŽle afdeling. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van ondersteuning van een fiscalist en een jurist.

Terug naar het begin


Beoordeling en beloning

Yort Consultancy helpt u inzicht te krijgen in het hoe en waarom van beloning. Immers, beloning is meer dan alleen het maandelijks uitbetaalde salaris. Het is ook een middel om werknemers aan uw onderneming te binden. Beoordeling en beloning worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld, wat vraagt om heldere, objectieve beoordelingscriteria. 

De implementatie van een systeem voor beoordeling of competentiemanagement vraagt een zorgvuldige aanpak en een uitstekende communicatie naar en met werknemers.Het systeem moet goed passen in de onderneming, leidinggevenden moeten beschikken over de juiste vaardigheden om functionerings- en beoordelingsgesprekken te kunnen voeren. En er moet duidelijkheid bestaan over de wijze van belonen: hoe er wordt omgegaan met promotie en demotie, hoe om te gaan met de salarisaanpassingen bij ontslag of een langdurig zieke werknemer? In al deze kwesties bent u gebaat bij de adviezen en hulp van Yort Consultancy.

Het inrichten van een competentiemanagement structuur verloopt via een aantal vooraf gedefinieerde stappen. Welke stappen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de mate waarin u uw HR instrumentarium heeft afgestemd op een competentiemanagement model. Bij de invoering wordt de nadruk gelegd op competenties op organisatieniveau en daarnaast op functieniveau. Door deze werkwijze worden de kerncompetenties van uw onderneming verder uitgebouwd. De functiecompetenties richten zich op het optimaliseren van de match tussen individuele competenties en de functie van werknemer.

 Terug naar het begin


HR beleid en implementatie

Organisaties zijn voortdurend in beweging. U wilt dat uw onderneming met de tijd meegaat en de dynamische omgeving waarin u opereert dwingt u om in te spelen op veranderingen.

Yort Consultancy ondersteunt u op een praktische manier met betrekking tot HR-vraagstukken, arbeidsvoorwaarden & beloning, conflictbemiddeling & ontslag, opleidingen, verzuimbegeleiding, arbeidsomstandigheden, sociale verzekeringswetgeving etc. Indien gewenst zet Yort Consultancy voor u een HR afdeling op en integreert deze in het geheel van processen binnen uw organisatie.

Terug naar het begin


Interim HR management

Heeft u tijdelijk extra ondersteuning nodig op het gebied van Human Resources Management, personeelsadministratie of organisatieontwikkeling, of heeft u voor bepaalde tijd vervanging nodig van uw P&O functionaris of HR Manager? Yort Consultancy heeft ervaring op zowel operationeel als management niveau, met actuele kennis van het vakgebied en werkervaring in diverse sectoren. U kunt zich hierdoor richten op uw kernactiviteiten terwijl de HR activiteiten deskundig worden afgehandeld.

Terug naar het begin


Reorganisatie, due diligence en harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Yort Consultancy is uw partner die u op professionele wijze ondersteunt bij de planning, de controle, het communicatietraject en de uitvoering van de reorganisatie-  en due diligence trajecten en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Yort Consultancy begeleidt uw reorganisatietraject door middel van: planning, controle, communicatie en uitvoering. Reorganisatie behoeft aandacht op twee fronten! Niet alleen aandacht voor de werknemers die de onderneming moeten verlaten. Het uiteindelijk gewenste resultaat behaalt u alleen als u ook tijdens het reorganisatietraject constructief blijft bouwen aan de organisatie van uw bedrijf en er voldoende aandacht wordt besteed aan de werknemers die in dienst blijven.

Bij due diligence trajecten analyseert Yort Consultancy het totale personeelsbestand, waarbij de risicofactoren en de bijbehorende financiŽle kosten voor uw onderneming in kaart worden gebracht. 

Het samengaan van ondernemingen als gevolg van bijvoorbeeld fusie of overname leidt veelal tot verschillen in arbeidsvoorwaardenpakketten. Het laten "samensmelten" van de arbeidsvoorwaardenpakketten is hierbij een belangrijke kwestie. Niet zelden ontstaat de situatie dat oude rechten intact blijven. Dit kan tot spanningsvelden leiden tussen groepen werknemers.

Yort Consultancy beoordeelt de verschillen en is u behulpzaam bij het zoveel mogelijk gelijkschakelen van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij is zij gesprekspartner voor u, uw Ondernemingsraad en uw werknemers. Yort kent de waarde van arbeidsvoorwaarden en kan de consequenties van afwegingen en keuzes voor u vertalen in kosten.

Onderzoek wijst uit dat arbeidsvoorwaarden  in de beleving van werknemers vallen of staan met zorgvuldige communicatie. Niet zelden is een werknemer zich niet bewust van hetgeen hij heeft. Ook invoering van nieuwe arbeidsvoorwaarden vraagt om een heldere communicatie.

Terug naar het begin


Advisering personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen zijn een kostbare aangelegenheid. Yort Consultancy kan u van dienst zijn bij het instellen en/of afschaffen van bepaalde werknemersverzekeringen. Daarbij komen vragen naar voren als: wat is zinvol om te verzekeren? Wie betaalt de premie? Heeft werkgever afgedekt wat hij heeft toegezegd aan werknemers? Welke kosten zijn gemoeid met werknemersverzekeringen?  En de voornaamste vraag is: zijn schriftelijke toezeggingen aan uw werknemers daadwerkelijk afgedekt?

Yort Consultancy is een volkomen onafhankelijk adviesbureau. Op basis van het grote aanbod van personeelsverzekeringen, adviseert Yort Consultancy welke producten  het beste in uw situatie passen. De daadwerkelijke keuze ligt bij de ondernemer.

 Terug naar het begin


Arbeidsongeschiktheid en ontslag

Spanningen kunnen soms hoog oplopen in een organisatie. Belangen lopen uiteen. Het vertrouwen tussen uw werknemer en uw leidinggevende heeft een deuk opgelopen. De communicatie verloopt stroef.

In een dergelijke situatie is het goed om even afstand te nemen en om de gemoederen tot rust te laten komen. Niet meer rechtstreeks te communiceren, maar door tussenkomst van een 'onafhankelijke' derde. Yort Consultancy treedt op als bemiddelaar en probeert het probleem terug te brengen tot handelbare proporties. Yort Consultancy gaat met beide partijen op zoek naar de oorzaak van het probleem en onderzoekt of er een oplossing voor de oorzaak gevonden kan worden.

Indien uiteindelijk niet tot een oplossing gekomen kan worden, dan kunnen afspraken worden gemaakt over ontslag. Yort Consultancy handelt de procedure rond het ontslag van uw werknemer (in samenspraak met een jurist) volledig voor u af. Of het nu gaat om een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het CWI of een procedure via het Kantongerecht.

Yort Consultancy onderhandelt met de jurist of adviseur van de tegenpartij; stelt de beŽindigingsovereenkomst op en zorgt voor de uiteindelijke afwikkeling.

Terug naar het begin


Yort Consultancy staat voor:

ō                  Professionele en doelgerichte begeleiding;

ō                  Enthousiaste inzet;

ō                  Persoonlijk en betrouwbaar contact;

ō                  Op maat gesneden advies;

ō                  Duidelijkheid voor werknemers;

ō                  Een degelijke aanpak en analyse van het project.


Yort Consultancy werkt samen met HRM professionals van Addfive , een jurist en een fiscalist.

Terug naar het begin


Werkwijze Yort Consultancy  

Yort Consultancy streeft in haar samenwerking naar een adviesrelatie op basis van vastomlijnde, tijdelijke projecten. Zo blijven niet alleen de kosten overzichtelijk; ook het succes is meetbaar. Effectieve aanpak vereist allereerst duidelijkheid omtrent de opdracht. In nauw overleg met u als opdrachtgever wordt een opdracht geformuleerd en vastgesteld.

Bent u geÔnteresseerd in een vrijblijvend gesprek of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Yort Consultancy.

Terug naar het begin


Ervaring

Om u inzicht te geven in reeds verrichte werkzaamheden op consultancy-basis, treft u onderstaand een overzicht aan van project- en branche-ervaring gedurende de afgelopen 5 jaar.

 

Projectervaring

 

    Begeleiden van reorganisaties    Begeleiden en coachen HR medewerkers
    Interim HR werkzaamheden     Opstellen arbeidsvoorwaardenhandboek
    Opzetten a la carte systeem     Beoordelings- en beloningssysteem opzetten
    Competentiemanagement     Oprichten Ondernemingsraad
    HR due diligence trajecten     Overleg voeren met Ondernemingsraad
    Vergelijking arbeidsvoorwaarden     Harmoniseren arbeidsvoorwaarden
   Ontslagprocedures begeleiden     Opzetten HR afdeling
   Institutionaliseren personeelsverzekeringen          Implementatie van bonussystemen
    Werving & selectie     Salarisbenchmark
    Advisering bij arbeidsongeschiktheid ∑    Aansturing salarisadministratie
    Opzetten en begeleiden van workshops     Quickscan van de HR afdeling
 

        

Branche-ervaring

        

    Bouwbedrijf

    Projectinrichter

    Opleidingsinstituut     Chemisch bedrijf
    Verzekeringsmaatschappij     Spoorwegen
    Transportonderneming     Softwarehouse
     Luchttransport     Dealer organisatie
∑    Vrachtvervoer  (lucht- en wegvervoer)                   Milieubedrijf

 

Terug naar het begin 

 


Contact

U kunt contact opnemen met

 

Yort Consultancy

Zuidkade 158

2741 JJ Waddinxveen

Telefoon: 0646-111940

Fax: 0182-631583

info@yort.nl     

 

 

 

 

 

Terug naar het begin

© XNtric Media